Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Diabetes
Arbejdsfastholdelse
Kvinder
Udbredelse i DK
Mad
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Læge Anne Merete Boas Soja | Printervenlig side 

Diabetes og hjerterehabilitering

Projektgruppe

læge, ph.d.studerende Anne Merete Boas Soja (projektansvarlig)

Klinikchef, Dr.med. Jørgen Fischer Hansen

Forskningsleder, cand. stat. Mette Madsen, SIF

Overlæge, dr.med. Eva Hommel, Steno Diabetes Center

Overlæge, ph.d. Thomas Melchior, Roskilde Amtssygehus

Læge, ph.d.studerende Ann-Dorthe Zwisler



Baggrund

Studier over forekomsten af diabetes mellitus (T2DM) blandt patienter, der deltager i Hjerterehabilitering, er kun sparsomt beskrevet i litteraturen. Forekomsten af T2DM blandt hjertepatienter der deltog i DANREHAB-projektets to første år var 20% men grundet en øget opmærksomhed på blodsukkerværdier og symptomer på diabetes i øvrigt, fik man en mistanke om, at der var flere af pa-tienterne der havde diabetes uden at diagnosen var stillet. Da man samtidig havde en interesse i at beskrive forekomsten af prædiabetes (nedsat glukosetolerance, IGT), blev substudiet DANSUK tillagt DANREHAB-projektet i det sidste inklusionsår, således at de sidste 201 inkluderede pa-tienter gennemgik et udvidet screenings- og undersøgelsesprogram.



Formål

DANSUK delstudiet har to overordnede formål:

 

DANSUK 1 har til formål at beskrive forekomsten af ikke erkendt T2DM og IGT blandt hjerte-patienter, der deltager i et intensivt rehabiliteringsforløb. Samtidig beskrives forekomsten og profilen af hjertepatienter, der opfylder kriterierne til det metaboliske syndrom.

 

DANSUK 2 har til formål at afprøve værdien og effekten af integreret diabeto-kardiologisk efterbe-handling af hjertepatienter med T2DM og IGT i en rehabiliteringsenhed.



Metode

I DANSUK 1 substudiet gennemgik alle patienter uden kendt T2DM en sukkerbelastningstest (Oral Glukose Tolerans Test, OGTT) tre måneder efter inklusionen og ud fra resultatet af denne kunne patienterne kategoriseres i tre grupper havende nydiagnosticeret T2DM, IGT eller ingen forstyrrelser i sukkerstofskiftet.

 

I DANSUK 2 substudiet fik alle patienter med såvel kendt som nydiagnosticeret T2DM tilbud om også at deltage i diabetesbehandlingen i Hjerterehabiliteringen bestående i individuelle diabetessamtaler med læge og sygeplejerske, oplæring i blodsukkermåling og deltagelse i diabetesmøder. Patienter der fik konstateret IGT blev tilbudt deltagelse i et temamøde, hvor der blev undervist i, hvad det vil sige, at være i risiko for at udvikle T2DM og hvad man som patient selv kan gøre for at hindre udviklingen af T2DM. Effekten vurderes ud fra ændringerne i blodsukkerværdier og ud fra ændringer af blodtryk og kolesteroltal.



Materiale

Patienter der indgik i DANSUK substudiet var 201 patienter, der blev randomiseret i DANREHAB-projektets sidste inklusionsår i perioden fra marts 2002 til marts 2003.



Tidsplan

DANSUK studiet afslutter dataindsamlingen februar 2004.



Foreløbige resultater

Resultaterne fra DANSUK 1 har vist, at der er en betydelig del af de patienter der modtager intensiv hjerterehabilitering, der har nydiagnosticeret T2DM og IGT.

Resultater om forekomsten og profilen af det metaboliske syndrom blandt hjerterehabiliteringspa-tienter vil foreligge i løbet af 2004 og 2005 ligesom resultaterne fra DANSUK 2.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med nye resultater, når disse foreligger og er blevet publiceret.



Formidling

Resultaterne fra DANSUK 1 har været formidlet ved diverse posterfremvisninger i ind- og udland og ligeledes præsenteret ved foredrag på Bispebjerg Hospital og ved et symposium i Vejle omhandlende Diabetes og Hjertekarsygdomme. Resultater fra DANSUK forventes publiceret i såvel danske som udenlandske videnskabelige tidsskrifter.



Sponsorer

Hjerteforeningen

Apotekerfonden af 1991

Eva og Henry Frænkels Mindefond

Dyrenes beskyttelsesfond

Murermester Laurits Peter Christensens og hustru Kirsten Sigrid Christensens Fond

Bispebjerg Hospitals forskningsfond


Sidst opdateret:  14-dec-03
Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital