Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

REHAB 2016-10
REHAB 2009 -
Rapporter
REHAB DK
Tidsskrifter
Andre fagblade
Websider
Lærerbøger
Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Rapporter

Gennem de seneste år er genoptræning og rehabilitering herunder hjerterehabilitering blevet fremhævet og understreget som et centralt og ofte overset element i behandlingen i det danske sundhedsvæsen. Med strukturreformen er ansvaret for forebyggelse og rehabilitering blevet placeret på kommunalt niveau. 

 

Nedenfor findes en liste og links til en række af de centrale danske rapporter og dokumenter inden for hjerterehabiliteringsområdet. Denne side opdateres løbende. Er der noget du mangler er du velkommen til at sende en mail til en af de hjemmeside-ansvarlige ==>>Rapporter

2015 Livet med hjertesygdom Rapporten præsenterer resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt hjertepatienter i Danmark. Undersøgelsen er den første af sin art og har til formål at give et samlet indblik i, hvordan danske hjertepatienter oplever det at leve med en hjertesygdom, samt hvordan de oplever og vurderer deres forløb gennem sundhedsvæsenet fra opsporing og behandling til rehabilitering. Spørgeskemaet blev sendt ud i oktober 2014, og det er de 2.496 besvarelser af spørgeskemaet, der danner grundlag for rapporten.læs

 

2015 Hjerteregistrets årsrapport 2014

Cengiz Özcan, Jonas Vive, Michael Davidsen, Gunnar Gislason. Dansk Hjerteregisters Årsberetning 2014. Dansk Hjerteregister, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.læs

 

2015 Sundheds-og sygelighedsundersøgelsen 2013 (SUSY-undersøgelserne) Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Knud Juel. Materiale og metode. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2015.læs

 

2014 Alternativ behandling Ola Ekholm, Anne Illemann Christensen, Michael Davidsen, Knud Juel. Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.læs

 

2014 Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.Nanna Schneekloth Christiansen, Christian Hollemann Pedersen, Ditte Heering Holt, Teresa Holmberg, Anne Illemann Christensen, Morten Hulvej Rod. Kortlægning - Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.læs

 

2014 Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet. Rapporten præsenterer resultaterne fra en forundersøgelse til ’Hjerteforeningens barometerundersøgelse’, en spørgeskemaundersøgelse, hvori Hjerteforeningen ønsker at tilvejebringe et samlet billede af danske hjertekarpatienters oplevelser af deres kontakt med sundhedsvæsenet samt af de fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, der knytter sig til livet med en hjertekarsygdom.Line Zinckernagel, Morten Hulvej Rod, Ann-Dorthe Zwisler, Teresa Friis-Holmberg. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og Hjerteforeningen, 2014. læs

 

2014 Hjertekarsygdomme i 2011. Denne rapport beskriver incidens, prævalens og dødelighed af en række hjertekarsygdomme i Danmark. De sygdomme, der beskrives, er iskæmisk hjertesygdom, akut myokardieinfarkt, hjerteklapsygdom, hjertesvigt, forkammerflimren og karsygdomme i hjernen. Rapporten indeholder dels en status for 2011 og dels en beskrivelse af udviklingen i perioden 2002-2011. Der er endvidere lavet opgørelser af incidens, prævalens og dødelighed fordelt på uddannelsesniveau og regioner.

Mette Bjerrum Kock, Nina Føns Johnsen, Michael Davidsen, Knud Juel.. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og Hjerteforeningen, 2014.

læs

 

2013 Implementering af Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase i Region Sjælland. .Med Sundhedsstyrelsens godkendelse af Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase, DHRD, er det ved implementeringen i september 2013 lovpligtigt for alle sygehuse der tilbyder hjerterehabilitering, at indrapportere til databasen. Fra begyndelsen var det intentionen, at kommunerne skulle være med, men da det er svært at få det hele til at arbejde sammen, blev det til en start kun sygehusene som indrapporterer.

Rapporten her afdækker på erfaringer med at sikre kvalitet og systematisering af hjertehabiliteringsindsatsen i Region Sjælland.Henriette Knold Rossau, Lotte Helmark, Ann-Dorthe Zwisler. Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Region Sjælland, 2013.læs

 

2010 Rehabiliterende sygepleje til hjertepatienter.Center for kliniske retningslinier. Århus.Afdeling for sygeplejevidenskablæs

 

2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL Beskrivelse af rehabiliteringsindsatsen - organisering af indsatsen i kommuner og regioner. ==>

 

2009-12: Ny inspiration til forebyggelsesarbejde

I et nyt notat præsenterer Sundhedsstyrelsen de væsentligste retninger inden for Health Literacy. Begrebet, som der ikke findes en dækkende dansk oversættelse af, handler om personers og gruppers muligheder for at tilegne sig viden om sundhed og omsætte den til handlinger. Notatet kan være til inspiration, når man beskæftiger sig med tilegnelse og anvendelse af sundhedsrelateret viden i en dansk forebyggelseskontekst. ==>

 

2009-11 Patientuddannelse. En MTV rapport

Udgivet af Sundhedsstyrelsen læs

 

2009-11 Etik i forebyggelse og sundhedsfremme

Udgivet af Sundhedsstyrelsen  læs rapporten ==>

 

2009-10 Pakkeforløb for Hjerteklapsygdom og Hjertesvigt

Sundhedsstyrelsens retningslinier læs læs

 

 

2007-12 Klinisk Vejledning

Forebyggelse af iskæmisk hjerte-kar-sygdom i almen praksis.3.udgave 2007 fra DSAM  læs

 

2007-09 Cirkulation online 20.sept. Rapport om Hjerterehabilitering.

AACVPR/ACC/AHA 2007.Performance Measures on Cardiac Rehabilitation for referral to and Delivery of Cardiac Rehabilitation/Secondary Prevention Services Læs artiklen

 

2007-07 Hjertekarrehabilitering efter strukturreformen. Rehabilitering og sammenhængende patientforløb for kronisk syge. Inspiration til kommuner, regioner,almen praksis, sygehuse m.fl.

Udgivet af Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark og Hjerteforeningen i samarbejde med Dansk Cardiologisk Selskab, Danske Regioner, Dansk Selskab for Almen Medicin, Kommunernes Landsforening og Kræftens Bekæmpelse. læs

 

2007-06: MI. Secondary prevention in primary and secondary care for patients following a myocardial infarction.

Rapport på 231 sider udgivet 23.05.07 af NICE (the National Institute for Health and Clinical Excellence. England). Læs 

 

2007-06 Cardiac Rehabilitation….recovery or by-pass? National campaign for Cardiac Rehabilitation. The Evidence

British Association for Cardiac Rehabilitation (BACR) and the British Cardiovascular Society 01.03.07.  Læs

 

2007-05  "Evidens i forebyggelsen" Sundhedsstyrelsen

Redegør for evidensbegrebet og brugen af det, når det gælder forebyggelse. Læs

 

2007- 01 Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen om kommunens forebyggelsesopgaver

"Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen – en vejledning til Sundhedslovens §119 stk.1 og 2" .Læs vejledningen der har fokus på principielle, organisatoriske, metode- og kvalitetsmæssige aspekter af det kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmearbejde. 

 

2006 - 12 MTV om Hjerterehabilitering

Statens Institut for Folkesundhed har i samarbejde med Hjerterehabiliteringen, Bispejberg Hospital udarbejdet en medicinsk teknologivurdering om hjerterehabilitering. Rapporten er udgivet af Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og medicinsk teknologivurdering. Link til rapporten>>

 

2004 - hvidbog om rehabilitering

En dansk hvidbog beskæftiger sig med rehabiliteringsbegrebet i en nytidig dansk sammenhæng. Aktuelt ikke på nettet.

 

2004 - Hjerterehabilitering på danske sygehuse

Netværk af forebyggende sygehuse har i samarbejde med Dansk Cardiologisk Selskab og Hjerteforeningen udgivet praktisk vejledning ved indførelse af et systematisk rehabiliteringstilbud. læs

 

2004 - Motion på recept  - en litteratur gennemgang

Sundhedsstyrelsen har udgivet en rapport om motion på recept. Der er tale om en gennemarbejdet litteraturgennemgang. Link til rapporten>>

 

2003 - FYSISK AKTIVITET - Håndbog om forebyggelse og behandling

Sundhedsstyrelsen udgav denne rapport udarbejdet af Bente Klarlund Pedersen og Bengt Saltin i 2003. Bogens Del I bør være basis viden for alle der arbjeder med fysisk træning af hjertepatienter i praksis. Særlige forhold for patienter med hjertesvigt og iskæmisk hjertesygdom er beskrevet i Del III.  Link til rapport: læs


Sidst opdateret:  05-feb-16
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital