Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Forskning i Hjertere..
CHF træning
ÆLDRE
DEPRESSION
PSYKOSOCIALT
FORSKNING UDEFRA
Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Rehabilitering som forskningsprojekt

Hjerterehabiliteringen kontaktes ofte af studerende, der ønsker at skrive opgave om rehabilitering. Ofte er det  sygeplejestuderende og fysioterapeutstuderende. Alle henvendelser besvares.

For at kunne dokumentere de mange aktiviteter fremover, vil de studerende blive bedt om at skrive et mindre indlæg til brug for hjemmesiden eller de kan vælge at offentliggøre hele opgaven. 

Sygeplejestuderende kan kontakte afdelingssygeplejerske Stella SandfeldProjekter 2009

2009-06 Signe Mølgård Larsson. Bacheloropgave "Pas på hjertet mand".

Dette bachelorprojekt udgør afslutningen på uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i klinisk diætetik ved Suhr’s Professionshøjskolen Metropol. Projektet er udarbejdet på baggrund af 6 ugers praktikophold på Hjerterehabiliteringen, Bispebjerg Hospital.

Læs opgaven ==>

2009-05 Effekt af kredsløbstræning hos hjertetransplanterede på arbejdskapacitet og endothelfunktion samt kvantitative mål for depression og angst

Stefan Bisgaard Christensen, Sygeplejerske B.A, Stud.cand.scient.san og Christian Have Dall, Idrætsfysioterapeut B.A, Stud.cand.scient.san. Vejleder ovl. Finn Gustafsson RH.

Projektet løb af stablen foråret 2009 og er en bacheloropgave. Aktuelt (januar 2010) skrives artikler ud fra de indsamlede data. Læs resume ==>

Læs hele opgaven ==>

 Projekter 2007-2008

2008-12 Kommunikationsanalyse af patientundervisning

Kandidatspeciale af Mona Jacobsen. Undersøgelsen foregået i REHAB i 2007. Danskstuderende på Københavns Universitet. De helt overordnede mål med patientundervisning på patientudddannelse kan beskrives som at motivere og udstyre patienterne med redskaber, således at de bliver aktive samarbejdspartnere, der udøver egenomsorg. Forenklet sagt sigter man med patientundervisningen mod at assistere patienterne til at ændre adfærd. Specialet tager udgangspunkt i en enkelt patientuddannelsescase og vil ved hjælp afd især motivations-og forandringsteori og diskursanalyse undersøge, hvordan kommunikationen i patientundervisningen på patientuddannelsen motiverer/søger at motivere patienterne. læs resume

Hvad gøres der i undervisningen for at motivere ?
Hvordan gøres dette ?
Og fungerer det efter hensigten ?

 

Specialet blev indleveret til KU sommer 2008 og Mona har holdt en forelæsning for personalet i Hjerterehabiliteringen. Vi vil arbejde videre med at forbedre undervisningen. Specialet forsvaret og godkendt december 2008. Hele afhandlingen kan læses ==>

 

2008-10 Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed

Rapporten giver to bidrag til diskussionen om den konkrete udformning af patientinddragelse: Den giver en introduktion til en særlig model for patientinddragelse, som kaldes fælles beslutningstagning. Den redegør tillige for et empirisk casestudie af, hvordan patientinddragelse i behandlingsmæssige beslutninger foregår i det danske sundhedsvæsen i dag. Casestudiet belyser de dilemmaer og barrie-rer for patientinddragelse, som opstår i dagligdagens kliniske møder.

 

2008-10 Kristina Albeck har indleveret sit speciale til KU oktober 2008 og vil fremlægge sine konklusioner for personalet i Hjerterehabiliteringen senere på året.

 

2008-07 Bachelorprojekt omhandlende sygeplejerskens omsorg for den pårørende hustru til en hjerteopereret patient

Dette bachelorprojekt er gennemført på Sygeplejeskolen i Århus i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed gennem inddragelse af interviewmateriale fra Hjerterehabiliteringen på Bispebjerg Hospital. Projektet er gennemført af sygeplejestuderende Maria Lægård Jensen i foråret 2008. Læs resumé

 

2008-03 Hvad med os?

Et professionsbachelorprojekt om overvejelser bag nyt vejledningsmateriale om kost til patienter af anden etnisk baggrund end dansk som har iskæmisk hjertesygdom. Indzi Ajazovska, klinisk diætist fra  Suhr ’s Seminarium.Læs mere

 

2008-03 Helbredsrelateret livskvalitet blandt hjertepatienter - udvikling af sygdomsspecifikke måleinstrumenter.

Formålet med dette metodestudie er at gennemføre en dansk validering af de internationalt udviklede og anerkendte sygdomsspecifikke HRQL-instrumenter: MacNew, SAQ og MLHF, samt at medvirke til udvikling af et sygdomsspecifikt redskab (HeartQol) til vurdering af den helbredsrelaterede livskvalitet på tværs af de tre diagnoser: myokardieinfarkt, angina pectoris og hjertesvigt.

Enkelte deltagere fra Bispebjerg Hospitals rehabilitering indgår i undersøgelsen. læs

 

2007-05 Forskningsprojekt om lægeroller og patientinddragelse.

Der findes megen viden om, at patientinddragelse i kliniske beslutninger har positiv effekt på patienttilfredsheden og på behandlingsresultater. Sundhedsstyrelsen, patientforeninger og fagpolitiske organer kræver i dag, at patientinddragelse implementeres i lægers daglige omgang med patienter. Men det er ikke blevet undersøgt, hvordan lægers hverdag præges af patientinddragelse, og hvorvidt lægens rolle ændres som en konsekvens af dette krav. Antropologistuderende Kristina Albeck på studieophold i Hjerterehabiliteringen læs mere I oktober 2008 kom rapporten fra DSI:

 

 Projekter 2003-2006

2006-04 Patientskolen som læringsrum – et feltbaseret studie med fokus på kendetegn ved patientskolens læringsrum, og hvad patienter lærer af og i at deltage i en patientskole. Katrine Wolin.

Fulgt undervisningen i Hjerterehabiliteringen 2006. Indleveret speciale sommer 2008. Bladet Humanist fra KU nr. 5 27. årgang Juni 2008 nr. 5 27. årgang Juni 2008. læs resume  eller læs specialet

 

2006-01 Tanker om og oplevelser i det danske sundhedsvæsen blandt mænd med pakistansk baggrund.

Et kvalitativt studie baseret på et gruppeinterview og fire enkeltinterview. Bachelorprojekt.Udarbejdet af Line Brunvold, Stine Holm Petersen og Kira Marie Parsbæk Skibdal. Fysioterapeutskolen Næstved.

 

2005-11 Aktivitet efter et hjerterehabiliteringsforløb. Oplevelse af barrierer og motiverende forhold i forbindelse med vedligeholdelse af fysisk aktivitet efter et hjerterehabiliteringsforløb. Af: Dorthe Hornsgaard, Louise Kantsø og Trine Nielsen. Fysioterapeuter Bispebjerg Hospital. 2006 læs specialet

 Bogprojekt

2009-11 Fortællinger fra hjertet - Hjertepatienter lægger livet om.Mette Thorsen . Munksgaard 2009. 92 sider.

I bogen fortæller hjertepatienter om deres møde med sundhedsvæsnet og de følelser det fremkalder at få hjertekarsygdom. Læs mere

2008-06 Handling fortæller mere end ord: En bog med forandringshistorier til hjertepatienter    

200.00 danskere lever i dag med kronisk hjertesygdom. Internationale studier viser, at hjerte­rehabilitering fører til bedre overlevelse, færre akutindlæggelser, mindre sengedagsforbrug og bedre livskvalitet. Men langt fra alle får tilbudet – eller formår at holde fast i de nødvendige livsstilsændringer. Denne bog uddanner hjertepatienter i, hvad de selv kan gøre for at optimere deres behandling, forebygge forværringer og sikre den bedst mulige livskvalitet i livet som kronisk hjertesyg. Bogen anvender formidlingsmetoden ‘storytelling’, der her for første gang anvendes i sundhedskommunikation til kronikere. Mette Thorsen, Sundhedsjournalist. læs mere


Sidst opdateret:  08-jan-16
Forrige   NæsteRelevante links :

© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital