Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Diabetes
Arbejdsfastholdelse
Kvinder
Udbredelse i DK
Mad
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Cand.scient.soc., sygeplejerske Lone Schou | Printervenlig side 

Kvinder og hjerterehabilitering

Projektgruppe

Cand. Scient. Soc., sygepl. Lone Schou (projektansvarlig)

Seniorforsker, Dr. PH, sygeplejerske Lis Wagner

Læge, ph.d. studerende Ann-Dorthe Zwisler

Klinikchef, Dr.med. Jørgen Fischer-HansenBaggrund

Undersøgelser fra udlandet viser at kvinder kun deltager halvt så ofte som mænd i rehabiliterings-programmer efter at have haft en blodprop i hjertet. Samtidig synes særligt de ældre kvinder at have gavn af at deltage i et rehabiliteringsforløb, da de har flere fysiske, psykiske og sociale problemer, større risiko for re-infarkt og for at dø af deres hjertesygdom. Det er derfor relevant at undersøge deltagerandelen blandt kvinder på en hjerteafdeling i Danmark og at undersøge hvorfor færre kvinder deltager i et rehabiliteringsforløb.Formål

Formålet med studiet er at undersøge, hvorvidt der generelt blandt danske kvinder med blodprop i hjertet eksisterer bestemte holdninger, mestringsstrategier og ønsker om deltagelse i rehabiliterings-programmer. Eventuelle eksisterende forskelle inden for de undersøgte områder i relation til alder og uddannelse samt sociale status ønskes beskrevet ligesom andelen af disse kvinder der reelt blev henvist til at deltage i et rehabiliteringsforløb kunne opgøres.

Desuden ønskes det beskrevet og analyseret om kvinder er i stand til at ændre risikofaktorer til hjerte-kar sygdomme alt efter om de deltog eller ikke deltog i et intensivt, integreret rehabiliteringsprogram.Metode og materiale

Til at belyse forskellen i og baggrunden for mænd og kvinders forskellige deltagelse i et rehabiliteringsforløb og om kvinder har sværere ved at mestre dagligdagen efter at have haft en blodprop i hjertet, blev der anvendt en retrospektiv case-kontrol spørgeskemaundersøgelse. Patientmaterialet bestod af 104 kvinder og 106 mænd (kontrolgruppe) der var indlagt med blodprop i hjertet på Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg hospital.

For at beskrive om kvinder, der deltager i et rehabiliteringsforløb opnår større viden om risikofaktorer og i højere grad ændrer risikoadfærd, blev tre kvinder der deltog og tre kvinder der ikke deltog i et intensivt rehabiliteringsforløb, gruppeinterviewet.Tidsplan

Data blev indsamlet i perioden 1997 til 2000 og de seks kvinder blev interviewet i foråret 2001.Foreløbige resultater

Baggrundsoplysningerne i patientmaterialet viste at kvinderne var ældre end mændene og at flere kvinder havde andre alvorlige sygdomme og brugte mere beroligende medicin end mænd.

Kvinderne havde sværere ved at mestre deres daglige forpligtelser i hjemmet efter udskrivelsen og var generelt dårligere til at bede om hjælp end mændene. Endelig blev det bekræftet at færre kvinder end mænd blev inviteret til at deltage i et rehabiliteringsforløb.Formidling af resultater

Resultater fra såvel spørgeskema- som interviewundersøgelsen har været fremlagt som foredrag på den Nordiske Rehabiliteringskongres på Island juni 2002 ligesom en posterfremstilling af resultaterne har fundet sted for Bispebjerg Hospitals Direktion og for udefra særligt inviterede folk inden for sundhedsvæsenet. Resultaterne vil blive publiceret i internationalt videnskabeligt tidsskrift.

Hjemmesiden vi løbende blive opdateret med resultaterne fra studiet når disse foreligger og er publiceret.Sponsorer til delprojekt

Hjerteforeningen


Sidst opdateret:  17-dec-03
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital